REGULAMIN

Sklepu internetowego STS Fryderyk Chopin

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy STS Fryderyk Chopin działający pod adresem www.sklep.3oceans.pl, prowadzony jest przez 3oceans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352793, NIP 701-02-22-415, REGON 142258398, zwaną dalej Sprzedającym.

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 4. Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Kupującym.

§2 Produkty, ceny i zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Asortyment sklepu stanowią produkty przedstawione na witrynie internetowej www.sklep.3oceans.pl

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności składanych zamówień.

 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zwierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 7. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

§3 Forma płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana: przelewem przed wysyłką towaru na nr konta w Banku Pekao SA 59 1240 6218 1111 0010 3139 0672 lub za pobraniem przy dostarczeniu zakupionego towaru.

 2. Na życzenie Kupującego faktura pro-forma może zostać wysłana e-mailem.

 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku Sklepu.

§4 Dostawy

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 2. Towar dostarczany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.

 3. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupiony towar i usługę transportową zgodnie z zamówieniem.

 4. Podczas odbierania przesyłki Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem i dołączoną fakturą lub paragonem fiskalnym. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Kupujący powinien spisać „Protokół uszkodzeń" lub „Protokół niezgodności" oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze ułatwi uwzględnienie ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§5 Reklamacje

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wady fizyczne w zakupionym towarze, powinien odesłać go na adres „3oceans Sp. z o.o. sklep internetowy”, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa wraz wypełnionym Zgłoszeniem Reklamacji.

 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 3. Odpowiedź na wszelkie reklamacje zostanie wysłana w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.

 4. Kupujący dokonuje wyboru spośród następujących sposobów rozpatrzenia reklamacji:

 •  towar uszkodzony będzie naprawiony,
 •  towar uszkodzony będzie wymieniony na nowy.

W przypadku, gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa, konsument otrzyma zwrot pieniędzy.

Zgłoszenie reklamacji

§6 Szczególne uprawnienia konsumentów

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego produktu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od odebrania produktu, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

 2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów używania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

 3. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§7 Uwagi końcowe

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 2. Zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny, zdjęcia oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Sprzedającego bez uprzedniego poinformowania Kupujących o tym fakcie. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2014 roku.